NYE VEIER: Byggetakten på nye motorveier har aldri vært høyere i Norge, som her ved Opstadbakken i Trondheim Foto: Knut Opeide
NYE VEIER: Byggetakten på nye motorveier har aldri vært høyere i Norge, som her ved Opstadbakken i Trondheim Foto: Knut Opeide

Her er partienes valgløfter:

Veibygging

Slik formulerer de ni største partiene seg om veibygging i sine valgløfter.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet:

 • Vil sørge for at staten tar opptil 70 prosent av utgiftene for de store byprosjektene, mot at kommunene forplikter seg til omfattende boligutbygging nær traseene.

 • Vil fortsette å ruste opp riks- og fylkesveiene. Få ned klimautslippene, blant annet ved å sørge for nok produksjon av biodrivstoff og opprette et CO2-fond for lastebilnæringen.

Høyre:

 • Vil bruke mer penger på å bygge ut flere trygge og gode veier raskere. Bruke nye løsninger, slik som offentlig-privat samarbeid, for å bygge mer effektivt.

 • Vil holde kostnadene nede ved å videreutvikle veiselskapet Nye Veier AS og modernisere Statens vegvesen, og redusere planleggingstiden til et optimalt nivå.

Fremskrittspartiet:

 • Innføre prosjektfinansiering av lengre transportkorridorer for en mer effektiv utbygging, gi kommuner rentefrie lån som øremerket opprustning, vedlikehold og nybygging, og endre kontantprinsippet innenfor veibygging slik at en kan belåne utbygginger basert på levetid og samfunnsnytte.

 • Sikre større samsvar mellom fartsgrenser og veistandard, samt øke fartsgrensen på moderne motorveier til 130 km/t. Vurdere å øke kapasiteten på eksisterende veier gjennom å bygge vei i to plan ved byer, større knutepunkter og flaskehalser.

 • Vil sikre at staten har beslutningsmyndighet for valg av veitrasé for hovedfartsårer av nasjonal interesse, og at viktige «næringsveier» tilbakeføres til staten fra fylkeskommunene.

Venstre:

 • Vil bedre vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og sjø ikke er transportalternativer. Vil øke belønningsordningen for storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder

 • Vil åpne for prosjektfinansiering av helhetlige veipakker som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS), der det finnes kontantstrøm til å dekke inn lånekostnadene

 • Vil avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekter

 • Vil at alle offentlige samferdselsprosjekter skal inneholde en egen klimaanalyse.

Se hele oversikten over valgløfter her

Kristelig Folkeparti:

 • Vil sørge for økte bevilgninger og en mer forutsigbar finansiering av prosjektene. På den måten vil vi få en mer helhetlig utbygging av veiene og et mer sammenhengende veinett.

 • Vil sørge for at hovedferdselsårene holder en god standard gjennom en systematisk satsning på oppgradering, og prioritering av noen store prosjekter i hver stortingsperiode.

 • Vil legge til rette for at det meste av trafikkveksten i og rundt de store byene tas gjennom ulike kollektivløsninger. I distriktene vil det derimot fortsatt være behov for bedre veier.

Senterpartiet:

 • Vil sikre at hele landet får likeverdig infrastruktur, gjennom økning av den totale planrammen for NTP på 7,17 milliarder. Vil ha kraftig oppgradering av riks- og stamveiene, og sikre at opprusting av de gjennomgående stamveiene nord-sør og øst-vest prioriteres høyt. Vil forbedre vedlikehold på fylkesveinettet, med økte bevilgninger til tunnel- og rassikring.

 • Vil framskynde pengebruken til første planperiode i NTP, og utsette og kutte på E18 Lysaker - Strand og E18 Strand – Ramstadsletta.

 • Vil la Nye Veier AS fullføre planlagte investeringer og deretter evaluere den videre organisering.

SV:

 • Vil at veiutbygginger som motvirker målet om at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange, ikke skal gjennomføres.

 • Vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene framfor motorveier inn mot byene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter.

 • Ved planlegging av nye veier skal hensynet til syklende og gående prioriteres først. Sier nei til ferjefri E39.

Miljøpartiet De Grønne:

 • Vil nedprioritere bygging av nye motorveier og bruke pengene på raske tog, kollektivtilbud og en massiv utbygging av ladestasjoner.

 • Vi vil bruke pengene på å bedre vedlikeholdet og øke sikkerheten på de eksisterende veiene, og sikre at NTP bidrar til å oppnå Norges klimaforpliktelser.

 • Skille mellom by og bygd i samferdselspolitikken, med færre biler i byene og en politikk på bygda som tjener både bilister, syklister og kollektivreisende.

Rødt:

 • Vil gå imot utvidelse av veikapasitetet i byområdene. Planlagte motorveiprosjekter i byområdene må skrinlegges, og midlene overføres til kollektivtrafikk.

 • Vil ha høyhastighets jernbane framfor veiutvidelser, satse på sykkelfelt og gi buss, trikk og bane forrang i byene.

Se hele oversikten over valgløfter her