TRYGGERE: Automatisk hastighetsmåling har vært ett av virkemidlene for å redusere ulykkenivået på den såkalte «Dødsmila» i Akershus. Foto: Sveinung Uddu Ystad
TRYGGERE: Automatisk hastighetsmåling har vært ett av virkemidlene for å redusere ulykkenivået på den såkalte «Dødsmila» i Akershus. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Her er partienes valgløfter:

Trafikksikkerhet

Slik formulerer de ni største partiene seg om trafikksikkerhet i sine valgløfter.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet:

 • Vil ha flere og bedre møtefrie veier og flere veier med midtdeler. Utvidet bruk av gjennomsnittsmålinger på ulykkesutsatte strekninger.

 • Vil ha alkolås i varelastebil og buss, og flere kontroller med formål å hindre rus og manglende bilbeltebruk.

Høyre:

 • Prioritere vedlikehold, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking.

 • Etablere forsterket midtoppmerking på alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t og som er brede nok til det innen 2019, og sikre alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t hvor det ikke kreves svært store tiltak innen 2023.

 • Kontrollere tunge kjøretøy oftere slik at de farlige kjøretøyene fjernes fra veiene.

Fremskrittspartiet:

 • Bygge nye motorveier som øker kapasitet og trafikksikkerhet. Vil at riksveier som ikke har behov for motorveikapasitet bygges med midtrekkverk.

 • Etablere et Transportpoliti, og avvikle politiets ATK-senter.

 • Tilpasse kjøre- og hviletidsbestemmelsen til norske forhold. Etablere flere døgnhvileplasser og raste- og hvileplasser som oppfyller yrkessjåførenes behov.

Se hele oversikten over valgløfter her

Venstre:

 • Vil øke satsingen på tiltak som forhindrer ras, møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av fotgjengere og syklister.

 • Vil vurdere økte krav til veibredde/veiskulder på riksveier uten separat gang-sykkelvei, og prioritere tilrettelegging av kryss for effektiv og trygg sykling. Redusere hastigheten i bygater for å gjøre det trygt å sykle i veien der egen infrastruktur ikke er mulig.

Kristelig Folkeparti:

 • Vil bidra til å gjøre utsatte veier tryggere, særlig i distriktene gjennom utbedring og rassikring.

Senterpartiet:

 • Vil arbeide for god trafikksikkerhet i hele landet. Gang- og sykkelveier rundt skoler og tettsteder og sykkelveinett i byene er viktig for mjuke trafikanter. I veibanen trenger vi flere fysiske tiltak på veiene, som gul midtstripe, midtdeler og rumlefelt.

 • Vil ha flere fotobokser langs ulykkesutsatte strekninger, flere fartskontroller og bilkontroller.

Miljøpartiet De Grønne:

 • Vil utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye veianlegg mellom landsdelene.

 • Vil redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler og barnehager.

 • Vil gjennomføre hyppigere fartskontroller på ulykkesbelastede strekninger.

Rødt:

 • Ingen ting særskilt om trafikksikkerhet.

Se hele oversikten over valgløfter her