KOLLEKTIV: Fra Oslos trafikknutepunkt, Jernbantorget. Foto: Mashhour Halawami
KOLLEKTIV: Fra Oslos trafikknutepunkt, Jernbantorget. Foto: Mashhour Halawami

Her er partienes valgløfter:

Kollektiv, gang og sykkel

Slik formulerer de ni største partiene seg om kollektiv, gang og sykkel i sine valgløfter.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet:

 • Vil at veksten i persontrafikken i og rundt de store byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange – med prioritering av prosjekter som bybanen i Bergen med traséene Vågsbotn-Flesland og Bergen sentrum-Loddefjord, bussveiprosjektet i Stavanger, T-banetunnelen gjennom Oslo indre by og tverrforbindelse i Groruddalen, Fornebubanen, Romeriksbanen (Ahusbanen) til Lillestrøm og Kjeller og superbussprosjektet i Trondheim skal gjennomføres.

 • Gjennomføre et nasjonalt løft for utbygging og drift av kollektivtransporten i og rundt storbyområdene.

 • Sammenhengende sykkelveinett må prioriteres.

Høyre

 • Vil at staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikler gode byvekstavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak, med krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder.

 • Konkurranseutsette driften av kollektivløsningene der hvor det er hensiktsmessig og gir et bedre tilbud til brukerne, og arbeide for at kollektivselskapene samordner billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise.

 • Videreføre og styrke belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveier. Alle kommuner kan søke om støtte. Tilrettelegge for at mindre trafikkerte veier, skogsbilveier, fjellveier og nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes som sykkelveier. Stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder.

 • For å få enda flere til å velge kollektivt, ønsker Høyre å se på hvordan myndighetene kan bidra til bedre dekning for mobil og mobilt bredbånd mens man reiser kollektivt.

Fremskrittspartiet:

 • Prioritere bygging av gang- og sykkelveier, spesielt langs skoleveier.

Venstre:

 • Vil at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt, og at staten skal betale inntil 70 prosent av investeringene ved større kollektivprosjekter.

 • Vil styrke den statlige belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveinett, øke de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier, og bygge ut sammenhengende sykkelekspressveier i alle store byområder, som kobles til det sammenhengende sykkelnettet.

 • Vil at alle kommuner skal innføre krav om sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, sentrumsområder og skoler i sine kommunale vedtekter.

 • Vil bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å reservere flere kjørefelt til kollektivtrafikk, etablere et nasjonalt samordnet billettsystem på kollektivtransport, og stille krav om fossilfri kollektivtransport på vei innen 2025.

Se hele oversikten over valgløfter her

Kristelig Folkeparti:

 • Vil ha økt satsning på kollektivtransport i sentrumsnære områder, og mener staten må ta en større del av regningen for å finansiere kollektivutbygging i de større byene, både når det gjelder T-bane, bybane eller andre løsninger.

 • Vil endre dagens regler slik at arbeidsgiverbetalte kollektivkort ikke beskattes.

 • Vil legge til rette for mer bruk av sykkel ved å ha sammenhengende sykkelveier i byer og tettsteder. Innføre skattefritak ved bruk av sykkel til og fra arbeid, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 • Vil revidere vegtrafikkloven, for å avklare syklistenes rettigheter og plikter. I tillegg vil vi ha en egen transportplan for barn, der sykkelveier må være av en tilfredsstillende kvalitet og inngå som en del av Nasjonal transportplan.

Senterpartiet:

 • Vil løse transportveksten med kollektivtransport, sykkel og gange, og gjøre enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler. Vei er ikke løsning på transportutfordringene i og rundt storbyene.

 • Vil videreføre og utvide de strategisk viktige bymiljøavtalene og belønningsordningen som stimulerer byene til å vri transporten fra privatbilisme til kollektivtrafikk, sykling og gange.

 • Vil øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei. Vil legge bedre til rette for transportsyklistene ved å bygge flere sykkelfelt/egne traseer, slik at flere kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekninger, og bygge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.

SV:

 • Vil gi mer penger til kollektivtrafikken, og sikre den bedre plass slik at den kommer seg raskt fram i byen. Begrense bybilbruk gjennom statlig støtte til kollektivtiltak, med opptil 70 prosent av investeringene i større kollektivprosjekter.

 • Vil at mellomstore byer også skal få støtte til kollektivtrafikk og miljøvennlig utvikling gjennom bymiljøavtaler der de forplikter seg til nullvekst i persontrafikken med bil.

 • Vil at kollektivtrafikken skal være utslippsfri. Også busser går på fossilt drivstoff. Derfor må det offentlige stille krav om utslippsfri kollektivtrafikk. Nye utbygginger bør skje rundt kollektivknutepunkter. Vil satse på godt og regelmessig buss, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter.

 • Prioritere syklende og gående foran bilen, bygge flere sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier, sørge for bedre vedlikehold av gang- og sykkelveiene, gjennom hele året, belønne kommuner som satser på sykkel, forenkle vikepliktsreglene for sykkel, og fjerne parkeringsplasser der de kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier.

Miljøpartiet De Grønne:

 • Vil gjøre det billigere å reise kollektivt over hele Norge, og prioritere sykkel og kollektiv foran kapasitetsøkende veiprosjekter.

 • Prioritere fortetting rundt kollektivknutepunkter og legge til rette for innfartsparkering med lett tilkomst til byer og tettsteder.

 • Vil omdisponere veiareal til kollektivfelt og miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene og starte prøveprosjekter med selvkjørende biler og busser, og premiere storbyer som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport.

 • Vil innføre et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferge, båt og tog. Stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser gjennom gunstige skatteregler for ansatte og bedrifter.

Rødt:

 • Vil at persontransport skal flyttes fra bil til kollektiv der det er mulig, og styrke kollektivtrafikken for å gjøre behovet for privatbiler mindre.

 • Vil innføre gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert med restriksjoner på biltrafikken. Det skal vurderes større satsing på skinnegående transport i de store byene. Flere bussavganger og halvering av prisene i mindre byer og tettsteder.

 • Rødt vil gi fullt fradrag for arbeidsreiser med kollektivtrafikk. Ungdom og studenter, minstepensjonister og uføre må få billige månedskort, som gir rett til ubegrenset antall reiser med all kollektivtransport.

 • Vil at sykkel blir et naturlig valg for flere til korte reiser som f.eks. til arbeid eller skole, og sikre at det legge til rette for syklister ved bygging og ombygging av veier. I byer og tettsteder skal det bygges sammenhengende sykkelveinett. Nye sykkelfelt og sykkelveier skal bygges etter beste tilgjengelige utformingstandard. Vil ha ny gjennomgang av vikepliktsreglene i forhold til syklister. Sykkelveier og -felt må brøytes om vinteren. Ved sentrale knutepunkter bør det bygges sikker sykkelparkering, med ladestasjoner for el-sykkel. Vil opprette flere bysykkelordninger.

Se hele oversikten over valgløfter her