BOM STOPP: Bompengebelastningen stiger for norske bilister i tråd med økt veibygging, selv om dette bomanlegget ved Nybakk nå er tatt ned. Foto: Espen Røst
BOM STOPP: Bompengebelastningen stiger for norske bilister i tråd med økt veibygging, selv om dette bomanlegget ved Nybakk nå er tatt ned. Foto: Espen Røst

Her er partienes valgløfter:

Bil- og veiavgifter

Slik formulerer de ni største partiene seg om bil- og veiavgifter i sine valgløfter.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet:

 • Vil at bompenger skal være et spleiselag mellom det offentlige og trafikantene. Ingen bompengeprosjekter gjennomføres uten at det er lokal tilslutning i form av kommunestyrevedtak og fylkestingsvedtak. Bompenger skal brukes både til veibygging, til investeringer og drift av kollektivtransport.

 • Vil utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet for en rettferdig fordeling av avgiftene.

 • Fortsette den grønne omleggingen av engangsavgiften, og vil øke CO2-komponenten i engangsavgiften med 120 kroner per gram for alle biler med utslipp over 85 gram. NOx-komponenten foreslås økt med 10 prosent.

Høyre:

 • Vil redusere bruken av bompenger i veiprosjekter, gjennom reduserte satser eller kortere nedbetalingstid. Effektivisere bompengesektoren ved å redusere antallet bompengeselskaper kraftig, og la staten dekke store deler av rentekostnadene til bompengelånene. Pengene bilistene betaler skal i størst mulig grad gå til direkte kostnader til bygging, ikke til renter.

 • La kommuner som ønsker det, skal kunne innføre køprising og ytterligere miljødifferensiering av satsene i bomringene, og gi kommunene gode verktøy som kan redusere lokale miljøproblemer.

Fremskrittspartiet:

 • Vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier.

 • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei, redusere engangsavgiften, og sikre at registrerings- og omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost.

 • Øke vrakpanten på personbiler.

Venstre:

 • Vil gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler. Vil utrede muligheten for bruk av lokal medfinansiering av store infrastrukturprosjekter, som parkeringsavgift, drivstoffavgift, veiprising og bompenger.

 • Vil avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekter, miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp.

 • Videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst fram til 2025, og gjøre miljøvennlig drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff.

Se hele oversikten over valgløfter her

Senterpartiet:

 • Vil at nye veier finansieres som en kombinasjon av bompenger og statlige budsjettbevilgninger. Vil ha utredet veiprising.

 • Vil ha reformer som reduserer innkrevings- og administrasjonskostnader ved bompengeinnkreving, slik at bompengene i størst mulig grad går til faktiske samferdselsformål.

SV:

 • Bruke kjøpsavgiftene for nye biler for å bidra til at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget.

 • Vil utrede en helhetlig omlegging av avgiftene på bruk av bil, for å sikre at bilbruk er billigere i de områdene der det ikke finnes gode alternativer enn i områder med gode kollektive alternativer.

 • Nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer.

Miljøpartiet De Grønne:

 • Vil videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, og trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff. Vil gi insentiver til bruk av bildeling og tilsvarende ordninger.

 • Vil gjennomføre en forsøksordning med høyere vrakpant for fossilbiler dersom man kjøper utslippsfri bil eller elsykkel, og innføre en ordning med klimabelønning der inntektene fra enkelte miljøavgifter som for eksempel økte bensinavgifter deles direkte ut igjen til innbyggerne.

Rødt:

 • Utbygging av veier skal ikke finansieres av bompenger. Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Derfor er det en usosial måte å finansiere veiutbygging. Rødt er mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging.

Se hele oversikten over valgløfter her