JEVNT SIG PÅ E6: Fra en av landets hovedfartsårer, E6 nord for Oslo. Foto: Espen Røst
JEVNT SIG PÅ E6: Fra en av landets hovedfartsårer, E6 nord for Oslo. Foto: Espen Røst

Her er partienes valgløfter:

Nullutslipp

Slik formulerer de ni største partiene seg om nullutslippsbiler i sine valgløfter.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet:

 • Vil at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Det krever kraftige virkemidler som favoriserer nullutslippskjøretøy i avgiftssystemet og en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenfyllestasjoner.

 • Det skal fortsatt lønne seg å kjøpe elbil fremfor fossilbil, og Ap vil ikke støtte forslag om redusert årsavgift for fossilbiler og halv årsavgift for elbiler.

Høyre:

 • Vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff. Legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over hele landet.

 • Vil øke omsetningspåbudet for biodrivstoff for å bidra til raskere innfasing av bærekraftig biodrivstoff.

 • Inkludere klimarelaterte mål for transportsektoren i Nasjonal transportplan og presentere tiltak for å nå målene i samme plan. Etablere tydelige regler og gode rammebetingelser som gjør Norge til et attraktivt marked for selvkjørende kjøretøyer. Legge til rette for forsøk med førerløse nullutslippskjøretøyer.

 • Stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud.

Fremskrittspartiet:

 • Ingen ting særskilt om biler og nullutslipp.

Venstre:

 • Vil halvere utslipp fra transportsektoren innen 2030, og gjøre det enklere og billigere å kjøre miljøvennlige biler. Vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst fram til 2025, og gjøre miljøvennlig drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff.

 • Sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen

 • Innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff.

 • Innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og Forsvaret.

Se hele oversikten over valgløfter her

Kristelig Folkeparti:

 • Vil jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, hydrogen- og elbiler og plug-in hybridbiler, og bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere.

 • Vil arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger.

 • Vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler, og stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig.

Senterpartiet:

 • Vil ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men beholde kjøpsfordelene. Går inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 prosent av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.

 • Vil ta initiativ til en strategi for å fornye bilparken. Virkemidlene må innrettes slik at de mest klimavennlige bilene (el-, hydrogen- og hybridbiler) begunstiges i samsvar med miljøeffekt. Infrastrukturen som skal betjene en mer klimavennlig bilpark må bygges ut kraftig, bla. ved sterkere satsing på biodrivstoff, parallelt med utvikling av norske løsninger for fornybart drivstoff og anleggelse av flere ladestasjoner.

SV:

 • Har mål om at ni av ti nye biler som selges i Norge skal være nullutslippsbiler innen 2021. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være uten utslipp.

 • Det skal stilles krav om høy andel ladeplasser for elbil ved alle parkeringsanlegg. Nye bygg skal ha tekniske anlegg som muliggjør lading av elbiler. Nasjonalt regelverk som sikrer eiere i borettslag, eierseksjonssameier og sameier rett til å anlegge ladepunkt med mindre det foreligger saklig grunn for det.

 • Kollektivtransporten og taxinæringen skal være utslippsfri. Krav i offentlige anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring.

Miljøpartiet De Grønne:

 • Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025. Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, og trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff.

 • Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner

 • Innføre klimabelønningsordning som premierer de som velger en utslippsfri bil, sykkel eller kollektive transportløsninger i hverdagen.

 • Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud.

Rødt:

 • Vil at drivstoff prisdifferensieres, slik at det er dyrere der det er et alternativ å reise kollektivt.

 • Det skal brukes drivstoff som er mer klimavennlige, slik som biometangass, hydrogen og elektrisitet på all offentlig transport der det er mulig.

Se hele oversikten over valgløfter her