MER
MER "SKIKKELIG" UNGDOM: Ungdom er blitt mer lovlydige enn tidligere. I tillegg tyder data fra reisevaneundersøkelsen på at 18-19 åringene kjører mindre bil enn før. Foto: Rune Korsvoll

Ulykkesrisikoen for unge i trafikken kraftig redusert

Risikoen for at unge mellom 19 og 19 år skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken, går kraftig ned. De siste fire årene er den redusert med 40 prosent.

Publisert

Det er tall fra Transportøkonomisk institutt  som viser denne gledelige utviklingen. Instituttet gjør jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i trafikken for de forskjellige trafikantgruppene.

Når man ser på alder er det særlig ungdom og eldre som har fått lavere risiko. Fordelt på trafikantgrupper er risikoen  redusert for førere og passasjerer i bil samt brukere av motorsykkel og moped, mens fotgjengere og syklister er omtrent like risikoutsatt som i 2009/10.

Les også: Dette er de sikreste dekkene på vanskelig vinterføre

For bilførere og passasjerer er risikoen mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt, men forskjellen er mye mindre enn tidligere.

Kilde: Transportøkonomisk institutt

Risikoberegningene bygger på  Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over veitrafikkulykker og på de landsomfattende reisevaneundersøkelsene som gjennomføres hvert fjerde år. I tillegg er det benyttet eksponeringstall fra Transportøkonomisk institutts årlige oppgaver over transportytelser i Norge.

Når det gjelder risiko for personbilførere fordelt etter alder, har unge og eldre tradisjonelt hatt mye høyere risiko enn middelaldrende. Dette har forandret seg mye. Både unge og eldre bilførere har hatt en eksepsjonell reduksjon i risikoen de senere årene, mye større enn middelaldrene bilførere som tradisjonelt har ligget lavt.

Les også: Irriterende få blinker til venstre i rundkjøring

Når det gjelder forklaringer på hvorfor trafikken er blitt så mye tryggere de siste årene, peker TØI-rapporten på følgende: Bilparken blir stadig sikrere, og dette har trolig også gitt utslag blant unge som kjører litt eldre biler.  En annen trend kan være at ungdom er blitt mer lovlydige enn tidligere. I tillegg tyder data fra reisevaneundersøkelsen på at 18-19 åringene kjører mindre bil enn før.

Nedgangen i risiko blant eldre bilførere kan også være et resultat av mer trafikksikre biler og at dagens eldre har erfaring som bilførere fra hele sitt voksne liv.

Les også: Høy fart, rus og farlig sideterreng dreper

Det foregår også et systematisk arbeid med å forbedre veinettet, akuttmedisinen blir stadig bedre og varsling av ambulanse ved ulykker skjer raskere enn tidligere. Farten på veiene har også gått ned de senere år. Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser tendenser til at flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner som for eksempel fartsgrenser, flere benytter sikkerhetsutstyr osv. Det kan med andre ord se ut til at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge, ifølge rapporten.

Les hele rapporten her